Regulamin przekazywania darowizn

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Rodzina w Służbie Człowieka, ul. Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd, KRS: 0000659244, NIP: 5532532680, REGON: 366374151, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.fundacjarsc.pl oraz jej podstron, przekazywanie darowizn pieniężnych.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.fundacjarsc.pl oraz jej podstron w celu przekazania darowizny.

3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie fundacjarsc.pl/regulamin-platnosci.

5. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.fundacjarsc.pl będą przeznaczane na działalność prowadzoną przez Fundację Rodzina w Służbie Człowieka, zgodnie ze statutem Fundacji.


2. Zasady przekazywania darowizn

1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „wpłać darowiznę” na stronie www.fundacjarsc.pl. Po kliknięciu w przycisk należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

2. Przekazywanie darowizn na stronie www.fundacjarsc.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności –Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 777-306-15-79, REGON: 300878437 poprzez usługę FaniPay.

3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy: karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, płatności online, płatności mobilnej BLIK.


 

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Darczyńcę kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Darczyńcy.

5. Wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka (ul. Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd) należy dokonywać na nr konta: PKO SA 40 1240 4881 1111 0010 7220 4499. Wpłat należy dokonywać z tytułem: darowizna.

3. Zwolnienia podatkowe

1.Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia przekazanych darowizn od dochodu w roku podatkowym.

2. Darowizny przekazane na działania Fundacji może odliczyć od dochodu:

osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).

Potwierdzenie przelewu stanowi dowód przekazania darowizny i należy przechowywać go 5 lat od dokonania darowizny.

4. Reklamacje

1.W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: fundacja@fundacjarsc.pl.

2. Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka jest administratorem danych osobowych Darczyńców i zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.

3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe mogą służyć też w celu korespondencji, przesłania podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Fundacja może gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i kwotę darowizny – jeśli Darczyńca przekazał te dane.

5. Darczyńcy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy zgłosić informację na adres: fundacja@fundacjarsc.pl. Jeśli Darczyńca uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.