Fundacja RSC – Przekaż nam swój 1%

Skontaktuj się z nami Napisz do nas

Statut Fundacji

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

 1. Klasztor Św. Mikołaja Biskupa Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Klasztor Franciszkanów) w Rychwałdzie niniejszym ustanawia fundację.
 2. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka.
 3. Fundacja została utworzona dla realizacji opisanego w niniejszym statucie celu społecznie użytecznego, zgodnego z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Podstawowym celem Fundacji jest krzewienie wartości chrześcijańskich, realizacja charyzmatu franciszkańskiego oraz idei służbie rodzinie i dobru człowieka.
 2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  (w szczególności ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie) oraz niniejszego Statutu, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
 3. Ministrem właściwym w zakresie nadzoru działalności Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2.

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rychwałd, powiat  żywiecki, gmina Gilowice, województwo śląskie.

3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II. CELE, ZASADY, FORMY i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

4.

Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe;
 6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. turystyki i krajoznawstwa;
 17. promocji i organizacji wolontariatu;
 18. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji prze te podmioty działań w sferze pożytku publicznego

 

5.

 1. Działalność statutowa Fundacji w zakresie objętym przepisami ustawy  z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest działalnością pożytku publicznego może być  prowadzona nieodpłatnie, jak i odpłatnie.
 2. Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 3. Prowadzenie przez Fundację:
 • nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
 • działalności gospodarczej

wymaga rachunkowego oraz organizacyjnego wyodrębnienia tych form działalności
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

6.

 1. Cele statutowe  Fundacji realizowane są w szczególności  przez:
 1. Wybudowanie i prowadzenie Centrum Współpracy Rodziny
 2. Prowadzenie Centrum Medytacji Franciszkańskiej;
 3. Prowadzenie Poradni Rodzinnej i zapewnienie osobom potrzebującym pomocy mediatora małżeńskiego, psychologa, psychologa dziecięcego, duszpasterza, pedagoga;
 4. Prowadzenie Klubu Liderów Dialogu Małżeńskiego i realizację w jego ramach programów: „Tworzymy Małżeńską Deklarację Misji”, „Jak słuchać, żeby dzieci z nami rozmawiały”, „Sztuka pielęgnowania małżeństwa”;
 5. Prowadzenie Klubu Samotnych Serc i realizację w jego ramach programów „Samotna kobieta w społeczności wiejskiej”, „Mężczyzna, któremu nie wszystko jedno”.
 6. Organizowanie spotkań, grup wsparcia, warsztatów, kursów i szkoleń w tym grupa wsparcia: „Serce dla Życia”, warsztaty: „Aby byli jedno”. „Poszukajmy trzeciej możliwości”, „Dziękuję, nie piję dla ciebie” oraz Kurs Alpha dla par małżeńskich;
 7. Organizowanie wydarzeń sportowych, wycieczek, festynów, jarmarków, imprez publicznych o charakterze kulturalnym oraz innych wydarzeń publicznych;
 8. Organizowanie akcji charytatywnych;
 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może podejmować stałą współpracę z innymi organizacjami.
 2. Fundacja może realizować swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego, zawodowego, gospodarczego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną ze świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami prawnymi – pod warunkiem jednakże, że ich działalność oraz wartości, jakimi się one kierują są zgodne z celami oraz wartościami, jakimi kieruje się Fundacja.
 3. Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych, których cele oraz działalność są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 4. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 5. Fundacja może – w rozmiarach służących realizacji jej celów – prowadzić działalność gospodarczą w zakresie :
 • PKD 11.Z Wydawanie książek
 • PKD 12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • PKD 13.Z Wydawanie gazet
 • PKD 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • PKD 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • PKD 46.46.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 • PKD 47.73.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD 94.91.Z Działalność organizacji religijnych
 • PKD 32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • PKD 39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • PKD 41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • PKD 52.Z Produkcja lodów
 • PKD 71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • PKD 72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • PKD 73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • PKD 19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • PKD 41.Z Transport drogowy towarów
 • PKD 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • PKD 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • PKD 90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • PKD 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • PKD 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • PKD 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • PKD 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • PKD 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • PKD 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • PKD 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • PKD 53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • PKD 59.A Nauka języków obcych
 • PKD 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • PKD 60.Z Działalność wspomagająca edukację
 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:
 • PKD 87.30.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 • PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:
 • PKD 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
 • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

7.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 złotych ( dziesięć tysięcy złotych) .
 2. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

8.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów od osób i podmiotów krajowych i zagranicznych
 2. dotacji i subwencji osób prawnych oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
 3. dochodów ze zbiórek, kwest oraz innych form zbiórki funduszów podczas imprez publicznych
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
 5. odsetek od lokat bankowych,
 6. funduszy pomocowych UE,
 7. własnej działalności gospodarczej
 8. innych źródeł
 1. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych z zakresu pożytku publicznego.

9.

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej założyciela, członków organów fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi założyciel fundacji, członkowie jej organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej założyciela, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz założyciela fundacji, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą założyciel fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

10.

 1. Fundacja może prowadzić – w zakresie  nie pokrywającym się z  działalnością pożytku publicznego – także inną dodatkową działalność (w tym działalność gospodarczą), z tym, że cały dochód z tej dodatkowej działalności (w tym z działalności gospodarczej) winien być przeznaczony na realizację działalności w sferze pożytku publicznego.
 2. Dodatkowa działalność, o której mowa w ust. 1 winna służyć wyłącznie potrzebom związane z realizacją celów statutowych Fundacji.

Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI

11.

 1. Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie i nie mogą za wykonaną pracę pobierać wynagrodzenia z Fundacji, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 2. Członkowie organów Fundacji odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy.
 3. Członkowie organów Fundacji powinni przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Członkowie organów Fundacji wykonujący swoje obowiązki społecznie, są obowiązani dokładać przy tym należytej staranności.

 1. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

12.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

 

13.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących, opiniodawczych i kontrolnych. Rada nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Rada składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną 4-letnią kadencję.
 3. Członków pierwszej Rady powołuje Fundator
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Kapituła Klasztorna Klasztoru Św. Mikołaja Biskupa Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Klasztor Franciszkanów) w Rychwałdzie za zgodą Prowincjała Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunkach: małżeństwa, wspólnego pożycia, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 7. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
  1. śmierci
  2. długotrwałej i ciężkiej choroby uniemożliwiającej dalsze pełnienie funkcji
  3. złożenia  pisemnej rezygnacji z członkostwa
  4. utraty zdolności do bycia Członkiem Rady Fundacji, na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lub zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w ust.8.
  5. odwołania
  6. upływu kadencji.
 8. Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 9. Odwołanie ze składu Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady .Ponadto Fundator – za zgodą Prowincjała Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) może odwołać w każdym czasie członka Rady Fundacji z własnej inicjatywy.

14.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo innego członka Rady. Zaproszenia na posiedzenie Rady winny być doręczone członkom Rady listami poleconymi lub w inny sposób, zawsze jednak za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednią pisemną zgodę, zaproszenie na posiedzenie Rady może być temu członkowi Rady wysłane pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady, na wskazany przez tego członka w tym piśmie adres poczty elektronicznej. Zaproszenie (bez względu na formę wysyłki) winno zawierać co najmniej: datę, miejsce i czas posiedzenia Rady, porządek obrad oraz ewentualne projekty uchwał.
 3. W przypadku obecności wszystkich członków Rady, posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, o ile nikt z obecnych jej członków nie wyrazi na piśmie swojego sprzeciwu co do odbycia ani co do poszczególnych punktów zaproponowanego porządku obrad.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Dla podejmowania uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2/3 statutowego składu Rady.
 6. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady .

15.

 1. Rada jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  2. kontrola oraz ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i ocena rocznego sprawozdania finansowego, i sprawozdania z działalności fundacji
  3. nadzór oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  4. Uchwalanie zmian w Statucie Fundacji.
  5. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu,
  6. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
  7. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i sprawozdania z działalności fundacji
  8. zatwierdzanie w formie uchwały wydatków powyżej 50.000 PLN,
  9. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
  10. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

16.

W razie wykrycia działań Zarządu Fundacji, które są niezgodne z prawem lub celami statutowymi Fundacji, Rada może jednomyślną uchwałą podjąć decyzję o odwołaniu z Zarządu konkretnej osoby lub o odwołaniu całego składu Zarządu. W tym ostatnim przypadku Rada powołuje jednocześnie nowy skład Zarządu.

17.

Rada , w celu wykonywania swych zadań, jest uprawniona w szczególności do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

18.

 1. Zarząd Fundacji, w swoim pierwotnym składzie, jest powoływany przez Fundatora.
 2. Zmian w składzie Zarządu dokonuje Rada w formie jednomyślnej uchwały.
 3. Kapituła klasztorna Klasztoru Św. Mikołaja Biskupa Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Klasztor Franciszkanów) może w każdym czasie odwołać członka Zarządu – za zgodą Prowincjała Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków i powoływany jest na wspólną 4-letnią kadencję.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, albo odwołania z zarządu.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

20.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością. W tym zakresie Zarząd w szczególności:
  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
  3. wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji, za wyjątkiem Regulaminu Rady .
  4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
  5. powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,
  6. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Rady
  7. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie ,
  8. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady
 3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady w formie uchwały na zaciągniecie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 50.000 PLN z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości fundacji
 5. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie składnikami o wartości przewyższającej  100.000 PLN, jak  też nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) wymaga ponadto uprzedniej zgody Prowincjała Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

21.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.

22.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

23.

 1. Rada może zdecydować o powołaniu Komitetu Honorowego Fundacji.
 2. Komitet Honorowy Fundacji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Rady .
 3. Skład Komitetu Honorowego ustala Rada
 4. W skład Komitetu Honorowego winny wchodzi co najmniej 3 osoby.
 5. Do Komitetu winny być wybierane wyłącznie osoby cieszące się powszechnym autorytetem oraz zaufaniem społecznym.
 6. Rada może w każdym czasie dokonać zmian w składzie Komitetu Honorowego.
 7. Rada uchwala – na wniosek Komitetu Honorowego – Regulamin Działania Komitetu Honorowego.

 

24.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział V. ŁĄCZENIE FUNDACJI

25.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla , którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania się  środków finansowych i majątku Fundacji .

 

26.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora oraz Prowincjała Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

27.

Do majątku likwidowanej Fundacji oprócz innych przepisów prawa zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz art. 58 ust. 5 oraz art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

28.

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
X